Krizni plan rada

U skladu sa Naredbom Kriznog stožer Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožere  Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNK”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

 

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19), u Srednjoj školi Prozor

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prijenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog  i zdravog  okruženja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 

OPERATIVNI TIM

 

 1. Ravnateljica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi uputstva i instrukcije.
 2. Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizuje rad u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na nivou škole – adekvatna edukacija za zaposlenike,
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definirati točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obavezno korištenje rukavica i maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

 

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

 

Protokolima postupanja definisane  su:

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,
 • obavezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,
 • interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u
  arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 

PREDMET I PRIMJENA

 

Krizni plan pripravnosti  izrađuje se zbog  pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

 • mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni stožeri, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,
 • preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako da reagiraju i šta da poduzimaju u slučaju da neko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,
 • imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

 

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 

 • Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja slučajeva u  Školi,
 • Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,
 • Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetioce.

 

ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI  ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

 

Rad u Školi se organizira na slijedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

 

 • da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5m),
 • pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinficira obuća u posebnoj posudi sa dezifinsijensom,
 • na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,
 • da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizirati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,
 • prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance i ne ulaze u Školu.

 

 

 

 

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 

 • Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,
 • Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad sa poklopcem,
 • Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje,
 • Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dvaputa dnevno,
 • Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

 

UČENICI IZ RIZIČNIH GRUPA

 

 • za djecu koja imaju neka od kroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,
 • u slučaju da nadležni ljekar ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Školi neophodno je osigurati nastavu na daljinu,
 • učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa kroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih osigurat nastava na daljinu, uz izjavu o navedenom.

 

ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

 

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

 

Škola će osigurati:

 • da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,
 • da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,
 • da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum,
 • da se prostorije obavezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,
 • prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,
 • školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

 

Škola će:

 • upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,
 • obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele sa drugim učenicima,
 • upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštovanju fizičke distance i obaveznom pranju ruka nakon korištenja toaleta,
 • upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,
 • upozoriti sve zaposlenike Škole da su obavezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,
 • ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem, koje su izvan doticaja sa učenicima,
 • zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,
 • obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obavezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temperature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom direktoru/ici i doktoru porodične medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i doktora porodične medicine a učenik ostaje kod kuće i slijedi uputstva doktora,
 • u odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika,
 • Predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj izvodi se samo na otvorenom prostoru.

 

 

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

 • školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,
 • svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,
 • neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim licima i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),
 • sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),
 • svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u vanrednim okolnostima,
 • pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,
 • dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, štampe i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,
 • školska ambulanta vrši prijem pacijenata prema utvrđenom planu i protokolu, poštujući sve mjere prevencije i zaštite.

 

 

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

 

 • U skladu sa preporukama nadležnih, dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,
 • U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista sa terminima, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala svakodnevnu dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje  školskog prostora,
 • Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu sa navedenim Planom čišćenja.

 

 

Praćenje kontakata

 

 • Zaposlenici Škole obavezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),
 • U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavijestiti Školu.

 

izolacija učenika i nastavnika

 

 • Svi zaposlenici Škole su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih zaposlenih  je postupiti na isti način i ako su

bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava koronavirusa,

 • Zaposlenik koji u tijekom radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnateljica odmah udaljuje sa nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane doktora, zaposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurat će se adekvatna zamjena.
 • Učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

 

NASTAVA NA DALJINU

 

Zavisno od epidemiološke situacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

 • Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,
 • Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,
 • Nepohađanja redovne nastave učenika ,
 • Za projektne aktivnosti, takmičenja, učešća na natječajima, te korištenje e-book u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz biblioteke.

 

PRODUŽENI BORAVAK

 

Škola  će organizirati rad Produženog boravka u stalnim grupama do 10 učenika, na način da svaka grupa boravi u odvojenoj prostoriji i da se onemogući miješanje grupa, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Za rad Produženog boravka Škola će izraditi detaljan protokol rada.

 

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

 

 • Zaposlenici Škole su u obvezni da budu pripravni i da imaju: pismene priprave, mjesečne i godišnje planove, sa pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu sa utvrđenim terminima. Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.
 • Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

 

ŠKOLSKI RAČUNARI

 

 • Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad sa učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u  obrazovno odgojnom radu.
 • Sve moguće aktivnosti nastave na daljinu će se realizirati iz školskog IT kabineta.
 • U skladu sa mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti ne posjeduje.

 

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

 

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa uputstvima, naredbama te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih stožera

 

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni,
  u koordinaciji sa školskim operativnim timom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa.

 

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

 

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana, 3.9.2020.godine, a urađen je u suradnji sa predstavnicima roditelja i učenika Škole.

 

Školski odbor škole je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu osam dana nakon javnog objavljivanja (oglasna tabla, internet stranica škole).

 

Srednja škola Prozor

Ur.Br.:    /20.

Prozor; 4.9.2020. godine

Ravnateljica:

Anđa Mlakić, prof.

Podijeli ovaj članak!

Izrada i održavanje: Tehnopuls